რუსეთის ოლქ ბურიატიაში მიიღეს კანონი, რომელის მიხედვითაც ნებადართულია მაწანწალა ცხოველების დახოცვა

19-11-2023
გიორგი ზ.
Aa

რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ოლქ ბუ­რი­ა­ტი­ა­ში მი­ი­ღეს კა­ნო­ნი, რო­მე­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ნე­ბა­დარ­თუ­ლია მა­წან­წა­ლა ცხო­ვე­ლე­ბის და­ხოც­ვა, თუ ისი­ნი თავ­შე­სა­ფარ­ში ცხოვ­რე­ბი­დან ერთი თვის შემ­დეგ ვერ გა­ჩუქ­დე­ბი­ან.

ახა­ლი კა­ნო­ნით ასე­ვე ნე­ბა­დარ­თუ­ლია ძაღ­ლე­ბის და­ხოც­ვა, რომ­ლე­ბიც თავს ეს­ხმი­ან ადა­მი­ა­ნებს ან არი­ან სო­ცი­ა­ლუ­რად სა­ში­ში. ამავდრო­უ­ლად, კა­ნო­ნი არ გან­მარ­ტავს, თუ რას წარ­მო­ად­გენს ცხო­ვე­ლის „სო­ცი­ა­ლუ­რად სა­ში­ში“ ქცე­ვა.

გარ­და ამი­სა, ბუ­რი­ა­ტი­ა­ში მი­ღე­ბუ­ლი კა­ნო­ნი უშ­ვებს მა­წან­წა­ლა ძაღ­ლე­ბის ევ­თა­ნა­ზი­ას, თუ ცხო­ველს აქვს გა­ნუ­კურ­ნე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბა, სი­ცო­ცხლეს­თან შე­უ­თავ­სე­ბე­ლი მწვა­ვე ტრავ­მა, ასე­ვე ძაღ­ლი თუ მა­წან­წა­ლაა, ან მას აქვს ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ან სხვა ცხო­ვე­ლე­ბის­თვის სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბე­ბი.

ამავდრო­უ­ლად, რუ­სეთ­ში არ­სე­ბობს კა­ნო­ნი ცხო­ვე­ლებ­თან პა­სუ­ხის­მგებ­ლუ­რი მო­პყრო­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც კრძა­ლავს მათ მი­მართ სი­სას­ტი­კეს. ამ კა­ნო­ნის დამ­რღვე­ვებს ხუთ წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა ემუქ­რე­ბათ.Facebook კომენტარები
სხვა სიახლეები